a www.3100.hu honlap különböző felületeinek értékesítéséhez

I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A KIKOM – KOMPLEX Kft. (a továbbiakban “Szolgáltató”) – mint a www.3100.hu honlap kizárólagos tulajdonosa, – üzleti magatartásának alapját képezi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF”) szabályai a jogszabályi rendelkezésekkel és a Magyar Reklámetikai Kódexben foglaltakkal összhangban álljanak.

1. Jelen ÁSZF a www.3100.hu honlapon, a Szolgáltató és megbízottjai által értékesített felületekre vonatkozik.

2. A szolgáltató megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében hirdetési, szponzorációs és egyéb kommunikációs lehetőséget biztosít üzletfelei számára a jelen ÁSZF szerint megkötött vállalkozási szerződések keretében, a fenti médiában.

II.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szolgáltató által értékesített felületen megjelentetett tartalom (PR cikk, banner, hirdetés, felhívás, közlemény, stb. – a továbbiakban “Tartalom”) jogszabályt, egyéb szakmai szabályt, etikai normát és a jelen ÁSZF-et nem sértheti. A Tartalom nem tévesztheti meg a honlap látogatóit oly módon, mintha a közölt Tartalom a Szolgáltató tartalma, közleménye, vagy más megjelentetett anyaga lenne. A Tartalom meg kell, hogy feleljen a jelen ÁSZF IV/1 pontjában meghatározott technikai előírásainak.

2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Tartalom technikailag megfelelő megjelenítésére. A Tartalom hozzáférési minőségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Szolgáltató célja, hogy a www.3100.hu az általa kialakított arculattal piacképes látogatói bázist teremtsen a Tartalmak minél magasabb hatékonysága érdekében. Ezen cél érdekében a Szolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, amit a www.3100.hu arculatától eltérő, általa nem felvállalható hangzásúnak vagy tartalmúnak vél.

4. Szolgáltató jelen ÁSZF-be, különösen annak II./2. és II./3. pontjaiba ütköző megrendeléseket nem teljesít, ezért jogosult minden, a Megrendelő által készen hozott Tartalmat az első megjelentetést megelőzően megvizsgálni mind technikai, mind tartalmi szempontból. Ha a megjelentetésnek bármilyen akadálya merül fel, arról haladéktalanul értesíti Megrendelőt. Ezen vizsgálat során a Szolgáltató jogosult a Megrendelőtől a III./1. pontban meghatározottakon túl egyéb írásos információt (cégnév, székhely vagy állandó belföldi telephely, adószám) engedélyköteles tevékenység esetén az engedély hiteles másolatát, kérni annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a Tartalom jogszabályoknak és a jelen ÁSZF-nek való megfeleléséről. Az információ megtagadása estén, illetve a megadott információk vizsgálata eredményének függvényében a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

5. Szolgáltató a III./1. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a megjelentetést, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval kötött szerződés és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve ha a megrendelés lekötése nem a Tartalom pontos paramétereinek vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt és ha a Szolgáltató a Tartalom pontos ismeretében megállapítja, hogy az a jelen ÁSZF-be, különösen a II./2. és a II./3. pontba ütközik. A Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés esetében is jogosult a II./4. pont szerint dokumentumokat vagy információkat kérni a Megrendelőtől, ha ezt szükségesnek látja. Ha a Megrendelő az adott határidőn belül nem tesz eleget az ilyen kérésnek, úgy a Szolgáltató jogosult az adott Tartalom megjelentetésének felfüggesztésére vagy visszautasítására.

6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással – az anyagi következményeket vállalva – kéri valamely Tartalom sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő köteles 24 órán belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Ha a Megrendelő továbbra is kéri a Tartalom megjelentetését, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján a Szolgáltató dönthet a Tartalom megjelentetéséről. Harmadik személy által igényelt felfüggesztés vagy megszüntetés esetén, ha a Megrendelő kéri, a Szolgáltató a megfelelő szakmai felügyeletektől állásfoglalást kér, amelynek beérkezéséig a megjelentetést egyedi elbírálás alapján Szolgáltató felfüggesztheti.

7. A Megrendelő felel a Tartalom valódiságáért, és azért, hogy az nem sérti harmadik személynek jogszabályban meghatározott jogait. Így e tekintetben Megrendelő felel bármely hatóságnak a Tartalommal kapcsolatosan a Szolgáltatóval, mint a Tartalom megjelentetőjével szemben indított eljárások következményeiért. Az eljárások során a Szolgáltatóra rótt bírságot illetve a Szolgáltatót ért kárt a Megrendelő köteles maradéktalanul megtéríteni. A Megrendelő a Tartalmakra vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.

8. Csomagküldő szolgálatok hirdetéseit a Szolgáltató csak abban az esetben tudja elfogadni, ha a hirdető a hirdetésben azonosítható módon megnevezi magát, megjelöli székhelyét, állandó belföldi telephelyét, nyilvántartási számát, telefonszámát és azt hitelt érdemlően igazolni tudja.

9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy kétség esetén a megfelelő szakmai szervezet(ek)től előzetes állásfoglalást kérjen, vagy a Megrendelőt kérje a vonatkozó állásfoglalás beszerzésére. Ezen állásfoglalás függvényében módja van visszautasítani az adott Tartalom megjelentetésének megrendelését, vagy a már lekötött és visszaigazolt Tartalom megjelentetését.

10. A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról.

11. Társadalmi célú hirdetés megrendelése esetén a Szolgáltató kiköti, hogy a társadalmi célú reklámban megfogalmazott, támogatott, népszerűsített vagy egyéb formában közölt célhoz vagy eseményhez kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra nem rendelhető meg Tartalom a társadalmi célú reklám megjelentetésének időtartama alatt és az azt követő 3 hónapig. Társadalmi célú reklámnak az egészségnevelési, tudományos, ismeretterjesztő, állampolgári, kulturális célú illetve az állampolgárok széles körének igényeit szolgáló tájékoztatás/hirdetés minősül. A Szolgáltató kizárólagosan fenntartja magának a jogot, hogy egy Tartalmat társadalmi célúnak illetve kereskedelminek minősítsen.

12. A Szolgáltató a Megrendelő értesítése vagy hozzájárulása nélkül jogosult jelen ÁSZF-ben szabályozott kötelezettségei teljesítésére alvállalkozók (továbbiakban „Alvállalkozók”) igénybevételére.

III.
A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A megrendelés módja és teljesítése

a) A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos megrendeléssel kezdeményezheti. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell: a megrendelő nevét, címét, telefon- és faxszámát, adó- és bankszámlaszámát, a számlázási címet, ha eltér a Megrendelő címétől, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (reklámügynökségtől érkező megrendelés esetén ezeket az adatokat az ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni, csomagküldő szolgálat esetén a fentieken túl nyilvántartási számát is), hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a Tartalom fajtájának megnevezését, a Tartalom címét, hosszát és tartalmát, a Tartalmak darabszámát, a hirdetési idő-kategóriákat. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról legkésőbb 3 munkanapon belül írásban nyilatkozik.

b) Amennyiben a megrendelés reklámügynökségtől érkezik és a reklámügynökség írásos megrendelése nem tartalmazza azonosítható módon a reklámügynökség ügyfelének nevét, címét, cégjegyzékszámát és a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, akkor a Szolgáltató további jogkövetkezmény nélkül jogosult a megrendelést visszautasítani.

Ha a Szolgáltató a Tartalmat a II./4. pont szerinti vizsgálat alapján technikai és tartalmi szempontból megfelelőnek találja, úgy a megrendelésben igényelt hirdetési felületet leköti és a lekötést a Megrendelőnek visszaigazolja. A Tartalomra vonatkozó megjelentetési időpontok lekötésénél a Szolgáltató figyelembe veszi a megrendelésben szereplő erre vonatkozó esetleges igényt.

c) Ha a Szolgáltató a megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni. A szerződésben a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő részére a megrendelt és visszaigazolt, a fenti feltételeknek megfelelő Tartalomnak a megrendelés szerinti, a www.3100.hu honlapon való megjelentetését biztosítja.

d) Az a)-c) pontok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a Szolgáltató a Megrendelő részére, akár közvetlenül, akár reklámügynökségen keresztül ajánlatot tesz a Tartalom lekötésére és a megjelentetési időpontokra, és azt a Megrendelő az ajánlati kötöttség időpontjának lejártát megelőzően cégszerűen aláírja.

2. A megrendelés feltételei

a) Szolgáltató külső gyártónál készített Tartalmat is elfogad, de a különböző speciális igényű Tartalmak legyártását külön gyártási költség felszámításával maga is vállalja.

b) Ha a megrendelést a Szolgáltató III./1. pont szerint elfogadja azzal, hogy a Tartalom anyagát a Megrendelő készíti el, úgy a Megrendelő a kész anyagot az első megjelentetést megelőző 3. munkanap 20:00 óráig köteles a Szolgáltató részére átadni.

c) Ha a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Tartalom anyagát a Szolgáltató készíti el, úgy az arra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első megjelentetést megelőző 5. munkanap 20:00 óráig kell a Műsorszolgáltató részére írásban átadni.

d) A Tartalom anyagának III./4/b. pont szerinti cseréje esetén a módosított anyagot az első módosított megjelentetést 48 órával megelőzően kell a Szolgáltató részére átadni. Ha a Tartalom módosított anyagát a módosítási igény szerint a Szolgáltató készíti el, úgy a módosításra vonatkozó igényeket, illetve a módosított anyag elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első módosított megjelentetést 5 nappal megelőzően kell átadni a Szolgáltató részére írásban.

e) A Szolgáltató nem felel a megrendelés teljesítésének késedelméért, ha a Megrendelő a Tartalom anyagát nem a fentiek szerinti határidőben vagy nem jelen ÁSZF IV. pontjában foglat jelölt technikai minőségben adja át a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel továbbá a megrendelés teljesítésének késedelméért vagy meghiúsulásáért, ha annak oka a Szolgáltató érdekkörén és működési körén kívül eső ok (pl. áramszünet, vagy egyéb technikai okból történő adáskimaradás, szerver-leállás, stb.), illetőleg vis major események.

3. A megrendelhető Tartalmak fajtái:

a) Superbanner Header / Footer

b) Bannerek

c) Önálló kategória

d) PR cikk

e) Komplex kommunikáció Nógrád megyében és térségében

f) Egyéb megjelenési formák

4. A megrendelés lemondása, módosítása

a) A Megrendelő a megrendelt és visszaigazolt Tartalmat írásbeli lemondás formájában, illetve lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.

Ennek mértéke, amennyiben a lemondás a megjelentetést megelőző 3 napon belül történik, a szolgáltatási díj 30%-a. Egyéb esetben nem kell lemondási díjat fizetni.

b) Tartalom cseréjéről a Szolgáltatót legkésőbb a megjelentetést megelőző 5 nappal az anyag vagy az elkészítéséhez szükséges információk csatolásával írásban kell értesíteni. Szolgáltató a módosítást annak visszaigazolásával fogadja el. A módosítás díját tarifa táblázatunk tartalmazza.

5. Reklamáció

a) A reklamációt a kifogásolt megjelentetést követően legkésőbb 7 naptári napon belüli beérkezéssel kell írásban benyújtani.

b) Az alaptalan reklamáció a bizonyítás technikai költségeinek Megrendelő általi viselését vonja maga után. Az alapos reklamáció technikai költségei a Szolgáltatót terhelik, amennyiben azért a Szolgáltató felelősséggel tartozik. A Szolgáltató a megjelentetett Tartalomról és megjelenési környezetéről felvételt készít, melyet a megjelentetés végétől számított 30 napig őriz meg. Ezen felvételek alapján minősíti a beérkező reklamációkat.

c) Alapos a reklamáció akkor, ha a Szolgáltató által elvégzett vizsgálat alapján a kifogásolt Tartalom nem a Megrendelő által átadott tartalmú anyagot tartalmazta, vagy nem a visszaigazolt idősávban került megjelentetésre. A Szolgáltató akkor tartozik felelősséggel a nem megfelelő Tartalom sugárzásáért, ha a Tartalom nem megfelelő megjelentetése neki felróható okból következett be.

d) Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató az olyan alapos reklamációkért, melynek oka a Szolgáltatónak nem felróható. Ilyennek kell tekinteni többek között a vis majort, a Szolgáltatónak valamely hatóság határozata alapján tett cselekményét, vagy a megjelentetésével II./6. és/vagy II./7. pontjai szerinti felfüggesztését vagy megszűntetését.

e) Olyan alapos reklamáció esetén, amelyért a Szolgáltató a fenti III./5./c. pont szerint felelősséggel tartozik, a Szolgáltató a Megrendelő választása szerint, vagy a hibásan teljesített megjelentetésére vonatkozó díjat nem számlázza le a Megrendelőnek, vagy a Szolgáltató az általa választott más időpontban ingyenes megjelentetési lehetőséget ajánl a Megrendelőnek.

IV.
A MEGJELENÍTENDŐ TARTALOM PARAMÉTEREI

1. A szolgáltató a megjelentetést akkor tudja vállalni, ha a Tartalom anyagát a Megrendelő a III./2. pont szerinti határidő betartásával az alábbi formátumokban adja át a Műsorszolgáltató részére.

Bannerek esetén: GIF, JPEG vagy SWF formátumok. Flash bannerek esetén alapfeltétel a kattinthatóság és a nem beágyazott URL. Fájlméret: maximum 400 Kb.

2. A Szolgáltató a megrendelések teljesítését a telítettség függvényében, és az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását figyelembe véve vállalja.

3. A Szolgáltató a Tartalom gyártását, előállítását III./2./d. pont szerinti határidők Megrendelő általi betartása esetén tudja vállalni. A felek a fentieknél rövidebb határidőben is megállapodhatnak, ez esetben azonban a Szolgáltató 50% sürgősségi felárat alkalmaz.

4. A Megrendelő által készített Tartalom anyagára vonatkozóan, annak átadásával úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy jogszerű felhasználója és/vagy szerzője a Szolgáltató részére reklámozás, megjelentetés célból rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás(ok)nak és a Tartalom anyaga harmadik személy(ek) szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogát nem sérti. Amennyiben e szavatosság megszegésével harmadik személy a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít, illetőleg valamely hatóság bírságot szab ki, a Megrendelő a megállapított bírság vagy kártérítés tekintetében, annak teljes mértékéig, a Szolgáltatóval szemben helytállni köteles.

5. A Szolgáltató, ha a megítélése szerint a Megrendelő által átadott Tartalom jogszabályt, szakmai állásfoglalást, harmadik személy szerzői jogát vagy személyhez fűződő jogát, avagy egyebekben a jelen ÁSZF-et sérti, úgy köteles felszólítani a Megrendelőt a Tartalom módosítására, és ennek lehetőségét megadni a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő a felszólítást követően nem módosítja a Tartalmat, úgy a Szolgáltató megtagadhatja annak megjelentetését.

V.
DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A megrendelt Tartalmak mindenkor a www.3100.hu hatályos tarifa táblázata alapján kerülne visszaigazolásra és számlázásra.

2. A Szolgáltató jogosult a tarifatáblázatban meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől és egyéb kedvezményektől eltérő mértékű kedvezmények nyújtására.

3. Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a gyártási, megjelentetési díjat, illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítést követően, a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni.

4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot is felszámíthat.

5. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítési kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, vagy a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a tartozások rendezéséig, illetőleg új megrendelés elfogadását megtagadni.

Jelen ÁSZF a 2014. január 01-ét követően megkötött szerződések tekintetében irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Ezen ÁSZF figyelembevételével köttetett szerződések kapcsán felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a peres útra a Salgótarjáni Városi Bíróság illetve a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

Értékesítéssel kapcsolatos további információ, ajánlatkérés ide kattintva érhető el.

Salgótarján, 2015. március 01.
KIKOM – KOMPLEX Kft.

Copyright © www.3100.hu – Minden jog fenntartva!