A www.3100.hu, mint internet tartalomszolgáltató adatvédelmi kezelési elvei és gyakorlata

A www.3100.hu internet tartalomszolgáltató ezúton teszi közzé az adatvédelmi és kezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

1. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi törvényi helyeket:

– A 2011.évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
– Az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során – 1998. évi VI. törvény,
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről XVII. fejezetében foglalt rendelkezések,
– A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirol, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet,
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény,
– A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó muködési, etikai és eljárási szabályzata,
– Az Online Privacy Alliance ajánlásai

Jelen közleményünk célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartják a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).

2. Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során

– személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható,
– adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is,
– adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől,
– adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
– hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
– nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

3. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

A www.3100.hu, mint adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul.
Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.
A honlap meglátogatása során a szerverünk bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra!
Amennyiben egyéb oknál fogva személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk át rendelkezésünkre álló adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

4. Egyéb

A www.3100.hu kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveirol. Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívjuk a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az önkéntes adatszolgáltatás megtagadása esetén – felhasználónk döntését elfogadva -, a www.3100.hu semmiféle szankciót nem alkalmaz.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a www.3100.hu a vonatkozó törvényi korlátozásokat minden esetben betartja. Azon esetben, ha a szolgáltatott adatokat a www.3100.hu az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, köteles a felhasználót tájékoztatni és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezni. Amennyiben a felhasználó az ilyen célú felhasználáshoz nem járul hozzá, a www.3100.hu a felhasználó döntését magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A www.3100.hu folyamatosan gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok bármilyen célú jogosulatlan felhasználását.
Az adatfelvétel céljának megvalósulása után a www.3100.hu a birtokába került személyes adatokat törli. Természetesen Ön is bármikor kérheti adatainak törlését, vagy visszavonhatja személyes adatainak rögzítéséhez tett személyes hozzájárulását, a jövőre nézve.
E nyilatkozat nem vonatkozik azon oldalakra, amelyek a www.3100.hu-ról hiperlinkkel érhetők el!

Amennyiben e nyilatkozat elolvasása után Ön szolgáltatásainkat továbbra is igénybe veszi és ezek során számunkra adatot szolgáltat, elfogadja adatvédelmi alapelveinket!