Általános szerződési feltételek

a www.3100.hu honlap különböző felületeinek értékesítéséhez

I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A KIKOM – KOMPLEX Kft. (a továbbiakban “Szolgáltató”) – mint a www.3100.hu honlap kizárólagos tulajdonosa, – üzleti magatartásának alapját képezi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF”) szabályai a jogszabályi rendelkezésekkel és a Magyar Reklámetikai Kódexben foglaltakkal összhangban álljanak.

1. Jelen ÁSZF a www.3100.hu honlapon, a Szolgáltató és megbízottjai által értékesített felületekre vonatkozik.

2. A szolgáltató megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében hirdetési, szponzorációs és egyéb kommunikációs lehetőséget biztosít üzletfelei számára a jelen ÁSZF szerint megkötött vállalkozási szerződések keretében, a fenti médiában.

II.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szolgáltató által értékesített felületen megjelentetett tartalom (PR cikk, banner, hirdetés, felhívás, közlemény, stb. – a továbbiakban “Tartalom”) jogszabályt, egyéb szakmai szabályt, etikai normát és a jelen ÁSZF-et nem sértheti. A Tartalom nem tévesztheti meg a honlap látogatóit oly módon, mintha a közölt Tartalom a Szolgáltató tartalma, közleménye, vagy más megjelentetett anyaga lenne. A Tartalom meg kell, hogy feleljen a jelen ÁSZF IV/1 pontjában meghatározott technikai előírásainak.

2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Tartalom technikailag megfelelő megjelenítésére. A Tartalom hozzáférési minőségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Szolgáltató célja, hogy a www.3100.hu az általa kialakított arculattal piacképes látogatói bázist teremtsen a Tartalmak minél magasabb hatékonysága érdekében. Ezen cél érdekében a Szolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, amit a www.3100.hu arculatától eltérő, általa nem felvállalható hangzásúnak vagy tartalmúnak vél.

4. Szolgáltató jelen ÁSZF-be, különösen annak II./2. és II./3. pontjaiba ütköző megrendeléseket nem teljesít, ezért jogosult minden, a Megrendelő által készen hozott Tartalmat az első megjelentetést megelőzően megvizsgálni mind technikai, mind tartalmi szempontból. Ha a megjelentetésnek bármilyen akadálya merül fel, arról haladéktalanul értesíti Megrendelőt. Ezen vizsgálat során a Szolgáltató jogosult a Megrendelőtől a III./1. pontban meghatározottakon túl egyéb írásos információt (cégnév, székhely vagy állandó belföldi telephely, adószám) engedélyköteles tevékenység esetén az engedély hiteles másolatát, kérni annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a Tartalom jogszabályoknak és a jelen ÁSZF-nek való megfeleléséről. Az információ megtagadása estén, illetve a megadott információk vizsgálata eredményének függvényében a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

5. Szolgáltató a III./1. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a megjelentetést, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval kötött szerződés és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve ha a megrendelés lekötése nem a Tartalom pontos paramétereinek vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt és ha a Szolgáltató a Tartalom pontos ismeretében megállapítja, hogy az a jelen ÁSZF-be, különösen a II./2. és a II./3. pontba ütközik. A Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés esetében is jogosult a II./4. pont szerint dokumentumokat vagy információkat kérni a Megrendelőtől, ha ezt szükségesnek látja. Ha a Megrendelő az adott határidőn belül nem tesz eleget az ilyen kérésnek, úgy a Szolgáltató jogosult az adott Tartalom megjelentetésének felfüggesztésére vagy visszautasítására.

6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással – az anyagi következményeket vállalva – kéri valamely Tartalom sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő köteles 24 órán belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Ha a Megrendelő továbbra is kéri a Tartalom megjelentetését, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján a Szolgáltató dönthet a Tartalom megjelentetéséről. Harmadik személy által igényelt felfüggesztés vagy megszüntetés esetén, ha a Megrendelő kéri, a Szolgáltató a megfelelő szakmai felügyeletektől állásfoglalást kér, amelynek beérkezéséig a megjelentetést egyedi elbírálás alapján Szolgáltató felfüggesztheti.

7. A Megrendelő felel a Tartalom valódiságáért, és azért, hogy az nem sérti harmadik személynek jogszabályban meghatározott jogait. Így e tekintetben Megrendelő felel bármely hatóságnak a Tartalommal kapcsolatosan a Szolgáltatóval, mint a Tartalom megjelentetőjével szemben indított eljárások következményeiért. Az eljárások során a Szolgáltatóra rótt bírságot illetve a Szolgáltatót ért kárt a Megrendelő köteles maradéktalanul megtéríteni. A Megrendelő a Tartalmakra vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.

8. Csomagküldő szolgálatok hirdetéseit a Szolgáltató csak abban az esetben tudja elfogadni, ha a hirdető a hirdetésben azonosítható módon megnevezi magát, megjelöli székhelyét, állandó belföldi telephelyét, nyilvántartási számát, telefonszámát és azt hitelt érdemlően igazolni tudja.

9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy kétség esetén a megfelelő szakmai szervezet(ek)től előzetes állásfoglalást kérjen, vagy a Megrendelőt kérje a vonatkozó állásfoglalás beszerzésére. Ezen állásfoglalás függvényében módja van visszautasítani az adott Tartalom megjelentetésének megrendelését, vagy a már lekötött és visszaigazolt Tartalom megjelentetését.

10. A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról.

11. Társadalmi célú hirdetés megrendelése esetén a Szolgáltató kiköti, hogy a társadalmi célú reklámban megfogalmazott, támogatott, népszerűsített vagy egyéb formában közölt célhoz vagy eseményhez kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra nem rendelhető meg Tartalom a társadalmi célú reklám megjelentetésének időtartama alatt és az azt követő 3 hónapig. Társadalmi célú reklámnak az egészségnevelési, tudományos, ismeretterjesztő, állampolgári, kulturális célú illetve az állampolgárok széles körének igényeit szolgáló tájékoztatás/hirdetés minősül. A Szolgáltató kizárólagosan fenntartja magának a jogot, hogy egy Tartalmat társadalmi célúnak illetve kereskedelminek minősítsen.

12. A Szolgáltató a Megrendelő értesítése vagy hozzájárulása nélkül jogosult jelen ÁSZF-ben szabályozott kötelezettségei teljesítésére alvállalkozók (továbbiakban „Alvállalkozók”) igénybevételére.

III.
A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A megrendelés módja és teljesítése

a) A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos megrendeléssel kezdeményezheti. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell: a megrendelő nevét, címét, telefon- és faxszámát, adó- és bankszámlaszámát, a számlázási címet, ha eltér a Megrendelő címétől, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (reklámügynökségtől érkező megrendelés esetén ezeket az adatokat az ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni, csomagküldő szolgálat esetén a fentieken túl nyilvántartási számát is), hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a Tartalom fajtájának megnevezését, a Tartalom címét, hosszát és tartalmát, a Tartalmak darabszámát, a hirdetési idő-kategóriákat. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról legkésőbb 3 munkanapon belül írásban nyilatkozik.

b) Amennyiben a megrendelés reklámügynökségtől érkezik és a reklámügynökség írásos megrendelése nem tartalmazza azonosítható módon a reklámügynökség ügyfelének nevét, címét, cégjegyzékszámát és a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, akkor a Szolgáltató további jogkövetkezmény nélkül jogosult a megrendelést visszautasítani.

Ha a Szolgáltató a Tartalmat a II./4. pont szerinti vizsgálat alapján technikai és tartalmi szempontból megfelelőnek találja, úgy a megrendelésben igényelt hirdetési felületet leköti és a lekötést a Megrendelőnek visszaigazolja. A Tartalomra vonatkozó megjelentetési időpontok lekötésénél a Szolgáltató figyelembe veszi a megrendelésben szereplő erre vonatkozó esetleges igényt.

c) Ha a Szolgáltató a megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni. A szerződésben a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő részére a megrendelt és visszaigazolt, a fenti feltételeknek megfelelő Tartalomnak a megrendelés szerinti, a www.3100.hu honlapon való megjelentetését biztosítja.

d) Az a)-c) pontok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a Szolgáltató a Megrendelő részére, akár közvetlenül, akár reklámügynökségen keresztül ajánlatot tesz a Tartalom lekötésére és a megjelentetési időpontokra, és azt a Megrendelő az ajánlati kötöttség időpontjának lejártát megelőzően cégszerűen aláírja.

2. A megrendelés feltételei

a) Szolgáltató külső gyártónál készített Tartalmat is elfogad, de a különböző speciális igényű Tartalmak legyártását külön gyártási költség felszámításával maga is vállalja.

b) Ha a megrendelést a Szolgáltató III./1. pont szerint elfogadja azzal, hogy a Tartalom anyagát a Megrendelő készíti el, úgy a Megrendelő a kész anyagot az első megjelentetést megelőző 3. munkanap 20:00 óráig köteles a Szolgáltató részére átadni.

c) Ha a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Tartalom anyagát a Szolgáltató készíti el, úgy az arra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első megjelentetést megelőző 5. munkanap 20:00 óráig kell a Műsorszolgáltató részére írásban átadni.

d) A Tartalom anyagának III./4/b. pont szerinti cseréje esetén a módosított anyagot az első módosított megjelentetést 48 órával megelőzően kell a Szolgáltató részére átadni. Ha a Tartalom módosított anyagát a módosítási igény szerint a Szolgáltató készíti el, úgy a módosításra vonatkozó igényeket, illetve a módosított anyag elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első módosított megjelentetést 5 nappal megelőzően kell átadni a Szolgáltató részére írásban.

e) A Szolgáltató nem felel a megrendelés teljesítésének késedelméért, ha a Megrendelő a Tartalom anyagát nem a fentiek szerinti határidőben vagy nem jelen ÁSZF IV. pontjában foglat jelölt technikai minőségben adja át a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel továbbá a megrendelés teljesítésének késedelméért vagy meghiúsulásáért, ha annak oka a Szolgáltató érdekkörén és működési körén kívül eső ok (pl. áramszünet, vagy egyéb technikai okból történő adáskimaradás, szerver-leállás, stb.), illetőleg vis major események.

3. A megrendelhető Tartalmak fajtái:

a) Superbanner Header / Footer

b) Bannerek

c) Önálló kategória

d) PR cikk

e) Komplex kommunikáció Nógrád megyében és térségében

f) Egyéb megjelenési formák

4. A megrendelés lemondása, módosítása

a) A Megrendelő a megrendelt és visszaigazolt Tartalmat írásbeli lemondás formájában, illetve lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.

Ennek mértéke, amennyiben a lemondás a megjelentetést megelőző 3 napon belül történik, a szolgáltatási díj 30%-a. Egyéb esetben nem kell lemondási díjat fizetni.

b) Tartalom cseréjéről a Szolgáltatót legkésőbb a megjelentetést megelőző 5 nappal az anyag vagy az elkészítéséhez szükséges információk csatolásával írásban kell értesíteni. Szolgáltató a módosítást annak visszaigazolásával fogadja el. A módosítás díját tarifa táblázatunk tartalmazza.

5. Reklamáció

a) A reklamációt a kifogásolt megjelentetést követően legkésőbb 7 naptári napon belüli beérkezéssel kell írásban benyújtani.

b) Az alaptalan reklamáció a bizonyítás technikai költségeinek Megrendelő általi viselését vonja maga után. Az alapos reklamáció technikai költségei a Szolgáltatót terhelik, amennyiben azért a Szolgáltató felelősséggel tartozik. A Szolgáltató a megjelentetett Tartalomról és megjelenési környezetéről felvételt készít, melyet a megjelentetés végétől számított 30 napig őriz meg. Ezen felvételek alapján minősíti a beérkező reklamációkat.

c) Alapos a reklamáció akkor, ha a Szolgáltató által elvégzett vizsgálat alapján a kifogásolt Tartalom nem a Megrendelő által átadott tartalmú anyagot tartalmazta, vagy nem a visszaigazolt idősávban került megjelentetésre. A Szolgáltató akkor tartozik felelősséggel a nem megfelelő Tartalom sugárzásáért, ha a Tartalom nem megfelelő megjelentetése neki felróható okból következett be.

d) Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató az olyan alapos reklamációkért, melynek oka a Szolgáltatónak nem felróható. Ilyennek kell tekinteni többek között a vis majort, a Szolgáltatónak valamely hatóság határozata alapján tett cselekményét, vagy a megjelentetésével II./6. és/vagy II./7. pontjai szerinti felfüggesztését vagy megszűntetését.

e) Olyan alapos reklamáció esetén, amelyért a Szolgáltató a fenti III./5./c. pont szerint felelősséggel tartozik, a Szolgáltató a Megrendelő választása szerint, vagy a hibásan teljesített megjelentetésére vonatkozó díjat nem számlázza le a Megrendelőnek, vagy a Szolgáltató az általa választott más időpontban ingyenes megjelentetési lehetőséget ajánl a Megrendelőnek.

IV.
A MEGJELENÍTENDŐ TARTALOM PARAMÉTEREI

1. A szolgáltató a megjelentetést akkor tudja vállalni, ha a Tartalom anyagát a Megrendelő a III./2. pont szerinti határidő betartásával az alábbi formátumokban adja át a Műsorszolgáltató részére.

Bannerek esetén: GIF, JPEG vagy SWF formátumok. Flash bannerek esetén alapfeltétel a kattinthatóság és a nem beágyazott URL. Fájlméret: maximum 200 Kb.

2. A Szolgáltató a megrendelések teljesítését a telítettség függvényében, és az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását figyelembe véve vállalja.

3. A Szolgáltató a Tartalom gyártását, előállítását III./2./d. pont szerinti határidők Megrendelő általi betartása esetén tudja vállalni. A felek a fentieknél rövidebb határidőben is megállapodhatnak, ez esetben azonban a Szolgáltató 50% sürgősségi felárat alkalmaz.

4. A Megrendelő által készített Tartalom anyagára vonatkozóan, annak átadásával úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy jogszerű felhasználója és/vagy szerzője a Szolgáltató részére reklámozás, megjelentetés célból rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás(ok)nak és a Tartalom anyaga harmadik személy(ek) szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogát nem sérti. Amennyiben e szavatosság megszegésével harmadik személy a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít, illetőleg valamely hatóság bírságot szab ki, a Megrendelő a megállapított bírság vagy kártérítés tekintetében, annak teljes mértékéig, a Szolgáltatóval szemben helytállni köteles.

5. A Szolgáltató, ha a megítélése szerint a Megrendelő által átadott Tartalom jogszabályt, szakmai állásfoglalást, harmadik személy szerzői jogát vagy személyhez fűződő jogát, avagy egyebekben a jelen ÁSZF-et sérti, úgy köteles felszólítani a Megrendelőt a Tartalom módosítására, és ennek lehetőségét megadni a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő a felszólítást követően nem módosítja a Tartalmat, úgy a Szolgáltató megtagadhatja annak megjelentetését.

V.
DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A megrendelt Tartalmak mindenkor a www.3100.hu hatályos tarifa táblázata alapján kerülne visszaigazolásra és számlázásra.

2. A Szolgáltató jogosult a tarifatáblázatban meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől és egyéb kedvezményektől eltérő mértékű kedvezmények nyújtására.

3. Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a gyártási, megjelentetési díjat, illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítést követően, a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni.

4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot is felszámíthat.

5. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítési kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, vagy a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a tartozások rendezéséig, illetőleg új megrendelés elfogadását megtagadni.

Jelen ÁSZF a 2014. január 01-ét követően megkötött szerződések tekintetében irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Ezen ÁSZF figyelembevételével köttetett szerződések kapcsán felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a peres útra a Salgótarjáni Városi Bíróság illetve a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

Értékesítéssel kapcsolatos további információ, ajánlatkérés ide kattintva érhető el.

Salgótarján, 2015. március 01.
KIKOM – KOMPLEX Kft.

Copyright © www.3100.hu – Minden jog fenntartva!

1 Hozzászólás

  1. Its wish is candid – to out strength insurance viagra without a doctor prescription coverage to some of the estimated 16% of the US citizens who shortage it. Those people acquire no coverage from their employers and are not covered by US fettle programmes for the poor and elderly.

Hozzászólás írása

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.